Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

 

Waarom verwerkt Yoga Namo persoonsgegevens?

Via deze website, door mee te doen aan ons aanbod of het verkopen van het boek verkrijgen wij diverse persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, contact tussen Yoga Namo en jou mogelijk te maken en nodig voor het financieel afhandelen van de diensten die wij leveren. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn de plichten van Yoga Namo?

Monique Siahaya is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via Yoga Namo. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Yoga Namo als volgt:

 

Welke gegevens verzamelen we mogelijk van u?

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • Mailadres
 • Bank gegevens

 

Verder maakt onze website zoals elke website gebruik van enige ‘cookies’

 • Google cookies om het bezoek aan onze website te kunnen meten
 • Facebook cookies die de site linken aan ons facebook profiel

Er worden via de website verder geen persoonsgegevens verzameld tenzij je deze zelf invoert in ons contactformulier.

 

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • om het aanbieden van Yoga mogelijk te maken;
 • om gekochte producten te kunnen verwerken en versturen;
 • voor communicatie;
 • om onze website goed te laten functioneren en het bezoek aan de site te kunnen meten;

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Yoga Namo hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Tot maximaal 1 jaar na het beeindigen van onze relatie

 

Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van je gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor ons niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Yoga Namo. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).
Je vermeldt de gegevens van de persoon over wie het gaat. Je kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij je tekent voor ontvangst. Uitvoering van je rechten is kosteloos, tenzij je verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja, waarom?

Yoga Namo verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Neem dan contact op met Monique Siahaya.